Vennootschaps- en ondernemingsrecht | ArbeidsrechtInsolventierecht | Bankrecht, financiering en zekerheden | Incasso'sAlgemene civiele praktijkBouw- en vastgoedrecht | Echtscheidingen, omgangsregelingen en alimentaties | Mediation | LetselschaderechtStrafrecht | Overige rechtsgebiedenIT Recht |

 
 

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Hoens & Souren Keereweer Advocaten begeleidt cliënten in juridisch opzicht op de wijze die het best bij de onderneming van cliënt past, al naar gelang de situatie van afwachtend tot pro-actief, maar altijd kostenbewust, van problemen met incasso's tot overnames.
 
Tot onze expertise behoort onder meer:
 
de oprichting van rechtspersonen en kapitaalbescherming (volstorting van aandelen, nachgründung, financiering vanuit concernvennootschappen), overnames (zowel aandelen- als activatransacties), besluitvorming binnen en vertegenwoordiging van rechtspersonen, certificering van aandelen, aandeelhouders- en stemovereenkomsten, vennootschapscontracten, jaarrekeningrecht, tegenstrijdig belang, allerlei geschillen binnen personenvennootschappen en rechtspersonen, waaronder procedures bij de Ondernemingskamer, en organisatie-, concern- en medezeggenschapsrecht. 
 
Verder allerhande vormen van aansprakelijkheidskwesties, zoals aansprakelijkheid van bestuurders, feitelijk leidinggevenden, commissarissen (en aandeelhouders), banken, verzekeraars, aansprakelijkheid voor hulppersonen en productaansprakelijkheid.
top


Arbeidsrecht

Bezoek hier onze uitgebreide pagina over arbeidsrecht. 
 
top


Insolventierecht

Nagenoeg al onze advocaten hebben een zeer ruime ervaring als curatoren in faillissementen en bewindvoerders in surséances van betaling. 
 
Door deze uitgebreide expertise op het gebied van insolventies kunnen wij ook adviseren bij dreigende faillissementen, de zogenaamde 'vijf voor twaalf situaties'. Te denken valt aan saneringsoperaties en doorstarts, maar ook aan de vraag wat ondernemers,  bestuurders, moedervennootschappen en derden  nog wel en niet meer mogen en kunnen doen. In die fase adviseren wij ook over het  voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid.
 
In faillissementssituaties adviseren en procederen wij onder andere over geschillen met de curator en bestuurdersaansprakelijkheid.
 
Drie partners van ons kantoor zijn lid van de vereniging van insolventierechtadvocaten (INSOLAD). Voor meer informatie over INSOLAD, zie hier.
top


IT Recht

Bezoek hier onze uitgebreide pagina over IT Recht. 
 
topBankrecht, financiering en zekerheden

Dit rechtsgebied ziet met name op de verhouding tussen de financier, vaak een bank, en een ondernemer. Wij adviseren onder meer over de verhouding tussen die partijen, zowel op grond van de financieringsovereenkomst als de algemene bankvoorwaarden, zekerheden zoals pand, hypotheek en borgstellingen, hoofdelijkheid, regres, (bank)garanties, achtergestelde leningen, verrekeningsvraagstukken, bancaire aansprakelijkheid, factoring en leasecontracten in verschillende vormen. 
top


Incasso's

Snel en efficiënt behandelen onze advocaten incasso's voor u, zowel individuele zaken als 'bulk'. In dit soort zaken zijn tarieven per handeling (dus niet per uur), goed bespreekbaar.
top


Algemene civiele praktijk

Onder deze praktijk zijn allerhande civielrechtelijke onderwerpen te scharen. Een belangrijk onderdeel is het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, zowel algemene voorwaarden als specifieke overeenkomsten, zoals koopovereenkomsten en de overeenkomsten die al genoemd zijn onder de overige expertises van ons kantoor.
top


Bouw- en vastgoedrecht

Onze specialisten kunnen u bijstaan in bouw- en vastgoedgeschillen.
 
Het werkterrein van het bouwrecht omvat onder meer aanbestedingen, arbitrages en aanneming van werk.
 
Het werkterrein van het vastgoedrecht omvat onder meer de aan- en verkoop van vastgoed, zakelijke- en gebruiksrechten en huur- en exploitatiekwesties.
 
top


Echtscheidingen, omgangsregelingen en alimentaties

Op ons kantoor is een zeer ruime ervaring  aanwezig op het gebied van het familierecht. Onder het familierecht vallen onder andere echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentaties, ouderlijk gezag, erkenning van kinderen, adopties, boedelscheidingen, beëindiging van samenwoonrelaties, curatele etc.
 
In familierechtelijke kwesties wordt op ons kantoor ook vaak mediation ingezet. Ziet u ook onder het kopje “mediation”. Bij dit soort zaken hebben wij uiteraard oog voor de emoties die vaak een grote rol spelen.
top


Mediation

Mediation is het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak; hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen, zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict. Hij zorgt er voor dat het proces op een eerlijke manier verloopt. Zo dient hij bijvoorbeeld te voorkomen dat een der partijen door de ander onder druk gezet wordt etc.
 
Het gaat bij mediation vaak om partijen die een zakelijke of familierechtelijke relatie met elkaar hebben en die inzien dat het voor hen  belangrijk is dat die relatie in stand blijft of dat daar op een behoorlijke manier een andere invulling aan gegeven wordt. Denk bijvoorbeeld aan echtgenoten die gaan scheiden of aan bedrijven die elkaar over en weer diensten leveren. 
top


Letselschade

Op ons kantoor is gespecialiseerde kennis en zeer ruime ervaring op het gebied van het letselschaderecht aanwezig. Het gaat hierbij in het bijzonder om schade door letsel voortvloeiende uit verkeersongevallen en beroepsfouten van bijvoorbeeld ziekenhuizen, artsen, advocaten of notarissen en letsel ontstaan bij het uitoefenen van werk en sport.
Mr Jaap Keereweer is lid van de LSA, de specialistenvereniging van letselschadeadvocaten. Alleen advocaten die bij de Grotius Academie een post- doctorale opleiding met goed gevolg hebben afgelegd en nadien aan de eisen van permanente educatie van LSA voldoen, kunnen volwaardig lid van de LSA zijn.
Daarnaast is Mr Jaap Keereweer lid van de ASP. De ASP is de enige Nederlandse Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade. Leden kunnen alleen ervaren letselschadeadvocaten zijn, die in letselschadezaken uitsluitend voor slachtoffers optreden. Hierdoor weet u als slachtoffer zeker, dat uw letselschadeadvocaat geen relatie onderhoudt of wil onderhouden met enige verzekeringsmaatschappij. Verzekeringsmaatschappijen zijn doorgaans (een van) de tegenpartijen van slachtoffers van bijvoorbeeld verkeersongevallen en bedrijfsongevallen, dan wel andere letselschades waarbij een ziekenhuis, arts, advocaat, notaris, dan wel een ander bedrijf of instelling de tegenpartij van het slachtoffer is.
Ons kantoor heeft het keurmerk letselschade. Voor meer informatie zie (www.stichtingkeurmerkletselschade.nl).
top

Strafrecht

Wanneer u of uw bedrijf van een overtreding of een misdrijf wordt verdacht, dan krijgt u te maken met het strafrecht. U komt dan te staan tegenover het Openbaar Ministerie, dat over veel meer middelen beschikt dan u.

Bent u in verzekering gesteld, hebt u een dagvaarding ontvangen, of dient u zich te melden bij de politie voor verhoor, dan hebt u recht op en belang bij een goede, gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Ongeacht of het een lichte overtreding of een zwaar misdrijf betreft en ongeacht de aard van het delict: wij staan u graag bij.

topOverige rechtsgebieden

Ook op een aantal andere, hierboven niet genoemde, rechtsgebieden kunnen wij u vaak goed terzijde staan.
Daarbij valt onder andere te denken aan alle vormen van procesrecht, waaronder cassaties in insolventierechtzaken, franchiseverhoudingen, distributieovereenkomsten, het pachtrecht, en het bestuursrecht (waaronder het ruimtelijke ordeningsrecht en het burenrecht). U kunt altijd vrijblijvend bij ons informeren of wij u van dienst kunnen zijn. Als wij onvoldoende kennis in huis hebben, verwijzen wij u gaarne door naar gespecialiseerde collega's.

 

top

Wij behandelen geen zaken op het gebied van het vreemdelingenrecht en cassaties anders dan op het gebied van het insolventierecht.


Hoens & Souren Keereweer Advocaten

Postbus 7191
2701 AD Zoetermeer

T: +31 (0)79-3420 250
F: +31 (0)79-3410 519

E-mail: info@hslaw.nl

Bezoekadres
Houtsingel 77
2719 EA Zoetermeer
(wijk 19)